O型開放抽

開放抽類似格板,但是它可以抽出是活動性的。這裏把市面上各廠牌O型開放抽資料櫃全部列出,供您參考選購,買O型開放抽資料櫃請至【暉日辦公家具】,有問題歡迎來電。
SY-A4-406-OP 大富開放式效率櫃

SY-A4-406-OP 大富開放式效率櫃

產品說明: 規格:W260*D330*H305mm

NT$1,295元
添加:
SY-A4-406G-OP 大富開放式效率櫃

SY-A4-406G-OP 大富開放式效率櫃

產品說明: 規格:W260*D330*H305mm

NT$1,295元
添加:
SY-B4-207-OP 大富開放式效率櫃

SY-B4-207-OP 大富開放式效率櫃

產品說明: 規格:W307*D402*H340mm

NT$1,986元
添加:

SY-B4-207G-OP 大富開放式效率櫃

SY-B4-207G-OP 大富開放式效率櫃

產品說明: 規格:W307*D402*H340mm

NT$1,957元
添加:
SY-A4-W-410-OP 大富開放式效率櫃

SY-A4-W-410-OP 大富開放式效率櫃

產品說明: 規格:W278*D330*H495mm

NT$2,227元
... 更多信息
SY-A4-W-410G-OP 大富開放式效率櫃

SY-A4-W-410G-OP 大富開放式效率櫃

產品說明: 規格:W278*D330*H495mm

NT$2,227元
... 更多信息

SY-A4-W-412-OP 大富開放式效率櫃

SY-A4-W-412-OP 大富開放式效率櫃

產品說明: 規格:W278*D330*H575mm

NT$2,565元
... 更多信息
SY-A4-W-412G-OP 大富開放式效率櫃

SY-A4-W-412G-OP 大富開放式效率櫃

產品說明: 規格:W278*D330*H575mm

NT$2,528元
... 更多信息
SY-A4-412-OPH 大富開放式效率櫃

SY-A4-412-OPH 大富開放式效率櫃

產品說明: 規格:W510*D330*H305mm

NT$2,380元
... 更多信息

SY-A4-412HB-OP 大富開放式效率櫃

SY-A4-412HB-OP 大富開放式效率櫃

SY-A4-412HB-OP 開放式效率櫃 產品說明: 規格:W510*D330*H305mm

NT$2,380元
... 更多信息
SY-A4-408-OP 大富開放式效率櫃

SY-A4-408-OP 大富開放式效率櫃

產品說明: 規格:W510*D330*H305mm

NT$2,500元
... 更多信息
SY-A4-408G-OP 大富開放式效率櫃

SY-A4-408G-OP 大富開放式效率櫃

產品說明: 規格:W535*D330*H405mm

NT$2,468元
... 更多信息

SY-A4-420-OPH 大富開放式效率櫃

SY-A4-420-OPH 大富開放式效率櫃

產品說明: 規格:W535*D330*H495mm

NT$3,732元
... 更多信息
SY-A4-420HB-OP 大富開放式效率櫃

SY-A4-420HB-OP 大富開放式效率櫃

產品說明: 規格:W535*D330*H495mm

NT$3,732元
... 更多信息
SY-A4-420GH-OP 大富開放式效率櫃

SY-A4-420GH-OP 大富開放式效率櫃

產品說明: 規格:W535*D330*H495mm

NT$3,642元
... 更多信息

SY-A4-4316-OP 大富開放式效率櫃

SY-A4-4316-OP 大富開放式效率櫃

產品說明: 規格:W796*D330*H405mm

NT$3,732元
... 更多信息
SY-A4-4316G-OP 大富開放式效率櫃

SY-A4-4316G-OP 大富開放式效率櫃

產品說明: 規格:W796*D330*H405mm

NT$3,582元
... 更多信息
SY-A4-415-OP 大富開放式效率櫃

SY-A4-415-OP 大富開放式效率櫃

產品說明: A4規格:W282*D330*H740mm B4規格:W327*D402*H740mm

NT$3,191元
... 更多信息

SY-A4-415G-OP 大富開放式效率櫃

SY-A4-415G-OP 大富開放式效率櫃

產品說明: A4規格:W282*D330*H740mm B4規格:W327*D402*H740mm

NT$3,130元
... 更多信息
SY-A4-418-OP 大富開放式效率櫃

SY-A4-418-OP 大富開放式效率櫃

產品說明: A4規格:W282*D330*H880mm B4規格:W327*D402*H880mm

NT$3,642元
... 更多信息
SY-A4-418G-OP 大富開放式效率櫃

SY-A4-418G-OP 大富開放式效率櫃

產品說明: A4規格:W282*D330*H880mm B4規格:W327*D402*H880mm

NT$3,582元
... 更多信息

SY-A4-422-OP開放式效率櫃

SY-A4-422-OP開放式效率櫃

產品說明: A4規格:W282*D330*H1062mm B4規格:W327*D402*H1062mm

NT$4,395元
... 更多信息
SY-A4-422G-OP開放式效率櫃

SY-A4-422G-OP開放式效率櫃

產品說明: A4規格:W282*D330*H1062mm B4規格:W327*D402*H1062mm

NT$4,334元
... 更多信息
SY-A4-L-432-OP開放式效率櫃

SY-A4-L-432-OP開放式效率櫃

產品說明: A4規格:W282*D330*H1500mm B4規格:W327*D402*H1500mm

NT$6,200元
... 更多信息wabusiness template